Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Aanbod

3.1 Fotograaf doet middels een offerte een aanbod of prijsopgave.

3.2 Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen

na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.

3.4 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan

door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

4. Aanvaarding van de opdracht

4.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

4.2 Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

4.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.2 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

5.3 Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

5.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5.5 Opdrachtgever mag een wensenlijst leveren aan Bagchus Fotografie, waarin gewenste beelden, zoals opbouw evenement of namen van personen zijn opgenomen. Bagchus Fotografie zal zijn uiterste best doen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.

5.6 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

5.7 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. Dit bedrag is gelijk aan minimaal de aanbetaling.

 

6. Levering

6.1 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

6.2 Fotograaf levert de digitale bestanden 2 weken na de opdrachtdatum mits anders overeengekomen. Deze termijn kan langer zijn wanneer fotograaf afhankelijk is van te leveren materialen door opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf zo spoedig mogelijk melding.

6.3 Foto’s en/of video worden, tenzij anders overeengekomen digitaal aangeleverd via WeTransfer of een digitale gallery waar je de foto’s kunt downloaden.

6.4 Fotograaf levert uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto en/of videomateriaal als eindproduct.

 

7. Vergoeding

7.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

7.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

7.3 Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. In de offerte staan de bedragen exclusief en inclusief BTW.

 

8. Factuur en betaling

8.1 Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

8.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.3 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 8.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

8.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

8.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

8.5 De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

8.6 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

8.7 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 

9. Klachten

9.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

9.2 Klachten na de in lid 9.1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

9.3 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

10. Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust ten alle tijden bij de fotograaf.

10.2 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.

10.3 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en web blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal of fotowedstrijden.

10.4 Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.

10.5 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

10.6 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

10.7 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

12. Portretrecht

12.1 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en web blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal en fotowedstrijden.

12.2 Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.

12.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

13. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

13.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

13.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht.

13.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

14. Aansprakelijkheid en rechten van derden

14.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

14.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.

14.3 Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 3 maanden bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.

14.4 De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

15.1 Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

15.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

16. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

17. Rechts- en forumkeuze

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

17.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

17.3 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 

18. Privacy / geheimhouding

18.1 Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bagchus Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.

18.2 Mocht er onverhoopt een beelddrager op de websites van Bagchus Fotografie gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u ons het beste hierover bellen via 06-55832200. Ook kunt u een email sturen naar Wij zullen dan direct stappen ondernemen zodat deze beelddrager niet meer op de desbetreffende site gebruikt zal worden.

18.3 Er worden op onze websites Cookies geplaatst voor het anoniem bijhouden van het gebruikersgedrag op de website (analytische cookies).

Heeft u vragen m.b.t. de privacy van gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op via